نمونه های جراحی زیر با فاصله زمانی نهایتا 3 ماه بعد از جراحی هستند

بینی در این زمان دارای ورم بسیاری می باشد

جهت مشاهده ی نمونه کار های بیشتر و جدیدتر در اینستاگرام کلیک کنید